Tytuł projektu: „Rozwój firmy Katarzyna Marczyńska Gosia Design poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”

Wartość całkowita projektu:     32 150,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  26 363,00 zł

Projekt realizowany będzie w  firmie  KATARZYNA MARCZYŃSKA GOSIA DESIGN z siedzibą we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest  wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty firmy nieznanego i niestosowanego dotąd w Polsce produktu  przy wykorzystaniu innowacyjnego procesu.  Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty firmy i tym samym wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Projekt obejmuje: zakup maszyn i urządzeń

 Planowana data zakończenia inwestycji: 30.11.2018

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wrocław, 18.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy Katarzyna Marczyńska Gosia Design poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle, znajduje się w:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Nr ogłoszenia: 9257

Wrocław, dn.18.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/RPOWD-1.5/2018

na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

Nazwa Zamawiającego: KATARZYNA MARCZYŃSKA GOSIA DESIGN

NIP: 8981748095

Adres: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 5/4 50-434 Wrocław

Numer tel.: 600-485-790

E-mail: katarimar@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.analizatonalna.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 18:00.

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z aktualnymi na dzień wszczęcia postępowania Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi”.

2.Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania zostanie udostępniona w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego: www.analizatonalna.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń określonych w pakietach poniżej :

1)PAKIET NR 1 – Hafciarka z wyposażeniem – 1 komplet

2)PAKIET NR 2 – Komputer z oprogramowaniem – 1 komplet

3)PAKIET NR 3 – Stębnówka z wyposażeniem – 1 komplet

2.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

-42715000-1 – Maszyny do szycia

-30200000-1 – Urządzenia komputerowe

-48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 3 części. Za część należy przyjąć wybrany Pakiet. Nie dopuszcza się rozdzielania kompletów, które stanowią jako całość urządzenia.

4.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

4.Podane poniżej parametry przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi pod względem technicznym i jakościowym oczekiwanym przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych.

4.Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

4.Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.

PAKIET NR 1 HAFCIARKA Z WYPOSAŻENIEM

 1. ekran dotykowy LCD nie mniejszy niż 117,2 mm x 86,4 mm

 2. menu w języku polskim

 3. automatyczna zmiana czterech kolorów nici

 4. 10 wbudowanych czcionek

 5. możliwość łączenia wzorów

 6. wbudowane gniazdo USB

 7. niezależny system nawijania nici na bębenek

 8. stabilna konstrukcja (waga nie większa niż 20,5 kg)

 9. czujniki zerwania nici z automatycznym powrotem do miejsca “zgubionej” nitki

 10. możliwość sterowania trzema głowicami na raz za pomocą jednego komputera i jed-nego programu

 11. automatyczne cięcie nici

 12. możliwość pracy z bezpośrednim połączeniem z komputerem

 13. funkcja pomocy na panelu dotykowym

 14. przemysłowy uchwyt tamborków

 15. zabezpieczenie przed uderzeniem igły w tamborek

 16. prędkość haftu niemniej niż 800 ściegów na minutę

 17. specjalny stojak na nici umożliwia ustawienie 9 dużych szpul (łatwa zmiana aż 9 kolo-rów)

 18. 50 wbudowanych haftów

 19. dotykowy panel umożliwiający dokładne umiejscowienie haftu na tamborku i błyska-wiczne zaprojektowanie napisów

 20. możliwość haftowania z mniejszymi prędkościami (np. przy hafcie nićmi metalicznymi)

 21. edycja haftów pozwalajaca na ich skalowanie, rotowanie co 1 stopień, łączenie, lu-strzane odbicia, kopiowanie,

 22. tamborki: 240x200mm, 126x110m, 50x50mm (z kratką do pozycjonowania)

 23. wspornik tamborka

 24. kompletny stojak na 9 szpulek (trzpienie, prowadnik nici, słupki prowadnika)

 25. filcowe podkładki na szpulkę (5 dużych + 5 małych)

 26. zestaw igieł

 27. nożyczki

 28. pędzelek

 29. nożyk do szwów

 30. ręczny nawlekacz igły

 31. 9 siatek do szpulek

 32. 4 śrubokręty

 33. oliwiarka

 34. pinceta

 35. pudełko na akcesoria

 36. instrukcja obsługi

 37. kabel zasilający

 38. kabel USB

 39. stolik powiększający pole pracy

PAKIET NR 2 KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM

 1. Procesor Intel, Intel Core i7-7800X (6x 3,50 – 4,00 GHz) – lub równoważny

 2. Wbudowana pamięć RAM 32 GB

 3. DDR4 2400 MHz

 4. Karta graficzna NVIDIA, GeForce GTX 1060 lub równoważna

 5. Pamięć karty graficznej 6 GB 192 BIT

 6. Porty USB – min. 2 szt.

 7. Dysk SSD 240 GB Sata III lub równoważny

 8. Dysk HDD 2000 GB Sata III 7200 obr/min lub równoważny

 9. Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1

 10. Łączność Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps

 11. Zasilacz komputerowy 600W

 12. Zainstalowany system operacyjny Windows 64 BIT lub równoważny

 13. CorelDRAW Graphics Suite SE PL Win lub równoważny

 14. Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka DVD-RW Dwuwarstwowa Sata II lub równoważny

PAKIET NR 3 STĘBNÓWKA Z WYPOSAŻENIEM

 1. Przeznaczenie: do materiałów średnich

 2. Ścieg: stębnowy

 3. Regulacja długości ściegu- nie mniejsza niż do 4 mm

 4. Typ transportu: dolny ząbkowy i igłowy

 5. Podnośnik stopki: kolanowy, ręczny

 6. Maksymalna wysokość podnoszenia stopki – nie większa niż 13mm

 7. Maks. prędkość szycia – nie mniejsza niż 4500 ściegów/min

 8. Typ smarowania: centralne

 9. System igieł: 16×231

 10. Zakres grubości igieł: nie mniej niż : 65 i nie więcej niż 110

 11. Automatyczne pozycjonowanie igły

 12. Płyta stołu (blat),standardowa : 105x50cm

 13. Rodzaj silnika: AC servo lub równoważny

 14. Zasilanie: 230V

 15. Moc: 550W

 16. Regulacja prędkości: tak

 17. Stopka do wszywania zamków krytych

 18. Lampa LED do maszyny do szycia, 10 LED, 5W

 19. Przemysłowe krzesło:

 20. z płaską podstawą, która mieści się pod pedałem przemysłowej maszyny do szycia.

 21. stalowa, pięcioramienna podstawa z niskich profili

 22. śruba regulacji wysokości siedziska w zakresie nie mniej niż 44 cm i nie więcej niż 67 cm

 23. tapicerowane siedzisko i oparcie, laminowana tkanina poliestrowa, samogasnąca, wykonana z włókien ciągłych – nie pilinguje się, podklejona pianką o grubości 20 mm

 24. amortyzator oparcia ze stali resorowej

4.4Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i POWINNY posiadać odpowiednie atesty i powinny zostać dostarczone wraz z dostawą (o, ile dotyczy).

4.5Każdy oferowany przez Dostawcę przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.

4.6Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 12 – miesięczna gwarancja.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane nie później niż do 31.12.2018 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

UWAGA: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

1.1W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)

2.1W celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Wykonawca przedstawi oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3)

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:

Kryterium Waga

Cena brutto 80,00%

Okres gwarancji 20,00%

Sposób wyboru oferty:

6.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:

Punkty za kryterium „cena brutto ” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

——————————————— x 80 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Uwaga: Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Gwarancja w ofercie badanej

————————————————————— x 20 = ilość punktów

Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert

Gwarancja na wykonywany przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

Uwaga: Oferta oferująca krótszy okres gwarancji zostanie uznana za niespełniającą warunków zamówienia oraz zostanie odrzucona.

6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

VII. WARUNKI REALIZACJI

1.Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach (o, ile dotyczy) oraz powinny być zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 1 do Zapytania Ofertowego

2.Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.

3.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji miejsca realizacji projektu tj. ul. Szczytnicka we Wrocławiu.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany urządzeń na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.1 ; 2.1

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 02.10.2018 do godz. 17 w wersji elektronicznej na

adres katarimar@poczta.onet.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów, lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni

X. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Cena ofertowa brutto dla danego Pakietu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty (w szczególności cła, koszty transportu, ubezpieczenia) i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

2.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Za-mawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3.W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia we-dług średniego kursu NBP z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

4.Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie miała miejsce na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, płatnej do 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem zaakceptowania przez Strony Protokołu odbioru.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Katarzyna Marczyńska od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00 pod nr tel. 600-485-790, e- mail katarimar@poczta.onet.pl

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.W niniejszym postępowaniu nie przewidziano procedury odwoławczej.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 1

……………………………………, dn………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

ja/my niżej podpisany/ni*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Dostawcy………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./Fax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-ail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy zamieścić dane Dostawcy, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników, wskazując również pełnomocnika)

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

składamy ofertę na wykonanie zamówienia o następującej treści:

PAKIET NR 1 Nazwa urządzenia: Hafciarka z wyposażeniem – 1 komplet

Cena netto ogółem: ..…………………………… PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT w wysokości ………… %, tj. ………………… PLN (słownie:…………………………..……………………..…)

Cena brutto ogółem: …………………………… PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………..

PAKIET NR 2 Nazwa urządzenia: komputer oprogramowaniem – 1 komplet

Cena netto ogółem: ..…………………………… PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT w wysokości ………… %, tj. ………………… PLN (słownie:…………………………..……………………..…)

Cena brutto ogółem: …………………………… PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………..

PAKIET NR 3 Nazwa urządzenia: Stębnówka z wyposażeniem – 1 komplet

Cena netto ogółem: ..…………………………… PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT w wysokości ………… %, tj. ………………… PLN (słownie:…………………………..……………………..…)

Cena brutto ogółem: …………………………… PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………..

1. Oświadczam/my*, że:

1)zapoznałem/my* się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2)akceptuję/my* założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych,

3)w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

4)wyrażam/my* zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym;

5)wybór mojej oferty będzie/nie będzie* skutkować obowiązkiem podatkowym po stronie Zamawiającego.

6)wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji i odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

2. Ofertę składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.

3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia:

1) …………………………………………………………………………………………….,

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:…………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks……………………., e mail………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………..……….……………………………………………………

(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych* do działania w imieniu

Wykonawcy/Wykonawców* wspólnie biorących udział

w postępowaniu lub pełnomocnika)

Załącznik nr 2

……………………………………, dn………………………….

Oferent składający oświadczenie:

……….…………………………………..

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania tj.:

1)nie otwarto w stosunku do nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta

Załącznik nr 3

……………………………………, dn………………………….

Oferent składający oświadczenie:

……….…………………………………..

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Wrocław, 15.10.2018

Uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na dostawę urządzeń (hafciarka z wyposażeniem oraz stębnówka z wyposażeniem) nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy Katarzyna Marczyńska Gosia Design poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” wybrano firmę Banaszczyk Maszyny Szwalnicze; ul. Scaleniowa 1, 93-030 Łódź. W/w firma przedłożyła najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę analizowane kryterium wyboru tzn. cenę i gwarancję oraz uzyskała najwyższą liczbą punktów w odniesieniu zarówno do pakietu nr 1 jak i pakietu nr 3.

Informacja została umieszczona także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wrocław, 12.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzenia ( komputer z oprogramowaniem) nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy Katarzyna Marczyńska Gosia Design poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle . W załączeniu zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Wrocław, dn.12.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPOWD-1.5/2018

na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :

Nazwa Zamawiającego: KATARZYNA MARCZYŃSKA GOSIA DESIGN

NIP: 8981748095

Adres: ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 5/4 50-434 Wrocław

Numer tel.: 600-485-790

E-mail: katarimar@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.analizatonalna.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 18:00.

II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z aktualnymi na dzień wszczęcia postępowania Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi”.

2.Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego: www.analizatonalna.pl

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń określonych w pakietach poniżej :

1)PAKIET NR 2 – Komputer z oprogramowaniem – 1 komplet

2.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

-30200000-1 – Urządzenia komputerowe

-48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1Podane poniżej parametry przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi pod względem technicznym i jakościowym oczekiwanym przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych.

3.2Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.

3.3Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.

PAKIET NR 2 KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM

 1. Procesor Intel, Intel Core i7-7800X (6x 3,50 – 4,00 GHz) – lub równoważny

 2. Wbudowana pamięć RAM 32 GB

 3. DDR4 2400 MHz

 4. Karta graficzna NVIDIA, GeForce GTX 1060 lub równoważna

 5. Pamięć karty graficznej 6 GB 192 BIT

 6. Porty USB – min. 2 szt.

 7. Dysk SSD 240 GB Sata III lub równoważny

 8. Dysk HDD 2000 GB Sata III 7200 obr/min lub równoważny

 9. Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa 7.1

 10. Łączność Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps

 11. Zasilacz komputerowy 600W

 12. Zainstalowany system operacyjny Windows 64 BIT lub równoważny

 13. CorelDRAW Graphics Suite SE PL Win lub równoważny

 14. Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka DVD-RW Dwuwarstwowa Sata II lub równoważny

 15. Gwarancja 1 –m-cy

3.4Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i POWINNY posiadać odpowiednie atesty i powinny zostać dostarczone wraz z dostawą (o, ile dotyczy).

3.5Każdy oferowany przez Dostawcę przedmiot zamówienia musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.

3.6Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 12 – miesięczna gwarancja.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane nie później niż do 31.12.2018 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

UWAGA: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5)pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

1.1W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawi oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)

2.1W celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Wykonawca przedstawi oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3)

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:

Kryterium Waga

Cena brutto 80,00%

Okres gwarancji 20,00%

Sposób wyboru oferty:

6.1.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:

Punkty za kryterium „cena brutto ” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej

——————————————— x 80 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Uwaga: Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Gwarancja w ofercie badanej

————————————————————— x 20 = ilość punktów

Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert

Gwarancja na wykonywany przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

Uwaga: Oferta oferująca krótszy okres gwarancji zostanie uznana za niespełniającą warunków zamówienia oraz zostanie odrzucona.

6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

VII. WARUNKI REALIZACJI

1.Zaoferowane urządzenia powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach (o, ile dotyczy) oraz powinny być zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 1 do Zapytania Ofertowego

2.Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.

3.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych urządzeń łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem sprzętów/instalacją oprogramowania, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Przedmioty zamówienia będę dostarczone do lokalizacji miejsca realizacji projektu tj. ul. Szczytnicka we Wrocławiu.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany urządzeń na wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V pkt 1.1 ; 2.1

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 19.10.2018 do godz. 18 w wersji elektronicznej na

adres anna.wojtysiak@wp.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów, lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Termin związania ofertą wynosi 30 dni

X. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Cena ofertowa brutto dla danego Pakietu musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty (w szczególności cła, koszty transportu, ubezpieczenia) i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

2.Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiają-cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Za-mawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dosta-wa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3.W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia we-dług średniego kursu NBP z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Jeżeli w dniu opu-blikowania się ogłoszenia, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zama-wiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

4.Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie miała miejsce na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, płatnej do 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem zaakceptowania przez Strony Protokołu odbioru.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1.W niniejszym postępowaniu nie przewidziano procedury odwoławczej.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 1

……………………………………, dn………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle

ja/my niżej podpisany/ni*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Dostawcy………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./Fax…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-ail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy zamieścić dane Dostawcy, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników, wskazując również pełnomocnika)

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

składamy ofertę na wykonanie zamówienia o następującej treści:

PAKIET NR 2 Nazwa urządzenia: komputer oprogramowaniem – 1 komplet

Cena netto ogółem: ..…………………………… PLN (słownie:……………………………………………………………………………)

Podatek VAT w wysokości ………… %, tj. ………………… PLN (słownie:…………………………..……………………..…)

Cena brutto ogółem: …………………………… PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………..

1. Oświadczam/my*, że:

1)zapoznałem/my* się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2)akceptuję/my* założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych,

3)w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

4)wyrażam/my* zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym;

5)wybór mojej oferty będzie/nie będzie* skutkować obowiązkiem podatkowym po stronie Zamawiającego.

6)wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji i odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

2. Ofertę składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.

3. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia:

1) …………………………………………………………………………………………….,

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:…………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks……………………., e mail………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………..……….……………………………………………………

(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych* do działania w imieniu

Wykonawcy/Wykonawców* wspólnie biorących udział

w postępowaniu lub pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

……………………………………, dn………………………….

Oferent składający oświadczenie:

……….…………………………………..

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania tj.:

1)nie otwarto w stosunku do nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3)dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta

Załącznik nr 3

……………………………………, dn………………………….

Oferent składający oświadczenie:

……….…………………………………..

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWD-1.5/2018 na wybór dostawcy urządzeń nabywanych w ramach projektu pn. „Rozwój firmy “Katarzyna Marczyńska Gosia Design” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP -unowocześnienie/ zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby reprezentującej Oferenta

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Wrocław, 24.10.2018

Uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania konkursowego na dostawę urządzenia komputer z oprogramowaniem nabywanego w ramach projektu pn. „Rozwój firmy  Katarzyna Marczyńska Gosia Design poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” wybrano firmę  Extreme PC s.c. Internetowy sklep komputerowy ul. Brzeska 5-15 lok. U3, 50-430 Wrocław. W/w firma przedłożyła najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę analizowane kryterium wyboru tzn. cenę i gwarancję oraz uzyskała najwyższą liczbą punktów.